Статьи и обзоры nachodki.ru
ukenfrdeiwitptrues

ІІ міжнародна науково-практична конференція

"Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця"

Пост-реліз

11 - 12 червня 2014 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», що присвячена теоретико-методологічним питанням у педагогічній науці, практичним аспектам реалізації педагогічних ідей, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті. 

Конференція проводиться кафедрою іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації "Культура Здоров'я" і за участю вітчизняних та зарубіжних ВНЗ. 

Мета конференції - науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

  Оргкомітет конференції: 
Пономаренко В. С. - д-р економ. наук, проф., заслужений діяч науки та техніки, Ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця (Голова);

Колбіна Т. В. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету (Заступник голови);

Мельник Ю. Б. - канд. пед. наук, доц., проф. кафедри військового навчання та виховання Академії внутрішніх військ МВС України (Відповідальний секретар);

Члени оргкомітету:

Бойчук Ю. Д. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри здоров'я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Україна;

Большакова А. М. - д-р психол. наук, проф., завідувач кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури, Україна;

Борова Т. А. - д-р пед. наук. проф., завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Україна;

Галагузова М. А. - д-р пед. наук, проф., проф. кафедры социальной педагогики Института социального образования "Уральский государственный педагогический университет", Россия;

Гриценко В. В. - д-р психол. наук, проф., заведующий кафедрой общей и социальной психологии Смоленского гуманитарного университета, Россия;

Дмитренко Т. О. - д-р пед. наук, проф., проф. кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету, Україна;

Землянська О. В. - д-р психол. наук, проф., проф. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій ХНУВС, Україна;

Искакова Л. Т. - д-р пед. наук, проф., директор филиала акционерного общества "Национальный центр повышения квалификации "Орлеу", институт повышения квалификации педагогических работников по Южно-Казахстанской области, Казахстан;

Кайдалова Л. Г. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету, Україна;

Нагаєв В. М. - д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти, Україна;

Пелепейченко Л. М. - д-р філол. наук, проф., проф. кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Академії внутрішніх військ МВС України;

Самохвалов В. Г. - д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри фізіології Харківського національного медичного університету, Україна.

  

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь від більш ніж 100 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, права тощо) з України, Росії, Казахстану, з них 95 участників мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.

Працівники 55 вищих навчальних закладів з України, Німеччини, Росії, Казахстану, взяли участь у конференції, серед них такі:
- Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця;
- Національна академія педагогічних наук України, м. Київ;
- Національний фармацевтичний університет, м. Харків;
- Національний авіаційний університет, м. Київ;
- Національна академія внутрішніх справ, м. Київ;
- Національний технічний університет "ХПІ";
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
- Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка;
- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту;
- Київський національний університет культури і мистецтв;
- Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка;
- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Луцький національний технічний університет;
- Сумський національний аграрний університет;
- Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
- Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Харківській національний університет внутрішніх справ;
- Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди;
- Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія";
- Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва;
- Хмельницький національний університет;
- Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Волинський національний університет імені Лесі Українки;
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ;
- Харківський національний медичний університет;
- Одеський національний медичний університет;
- Запорізький державний медичний університет;
- Державна установа "Дніпропетровська медична академія МОЗ України";
- Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків;
- Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків;
- Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ;
- Український державний університет фінансів та зовнішньої торгівлі;
- Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського;
- Житомирський державний університет імені Івана Франка;
- Херсонський державний університет;
- Сумський державний університет;
- Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
- Черкаський державний технологічний університет;
- Київський університет імені Бориса Грінченка;
- Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
- Черкаський обласний інститут післядипломної освіти пед.працівників;
- Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України;
- Коломийський інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника";
- Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна;
- Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Россия;
- Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Россия;
- Национальный центр повышения квалификации "Орлеу" Институт повышения квалификации педагогических работников по южно-казахстанской области, Казахстан.
- Friedrich-Alexander-Universit Erlangen Nurnberg, Deutschland.

У рамках конференції проведено:

Пленарне засідання

Вітальне слово
Теоретико-методологічні основи обґрунтування педагогічних умов професійного становлення сучасного фахівця

Колбіна Тетяна Василівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, заступник голови оргкомітету конференції.

 

Педагогічні умови як компонент наукових основ дослідження

Дмитренко Тамара Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету.

 

Теоретико-методичні аспекти компетнтнісного підходу у вищій освіті

Кайдалова Лідія Григорівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет.

 

Електронне навчання у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ: концепції, закономірності та принципи

Борова Тетяна Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

 

 

Управління професійно-творчою компетентністю фахівців аграрної сфери: виховний аспект

Нагаєв Віктор Михайлович - доктор педагогічних наук, професор, директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти.

 

Організаційні питання конференції

Мельник Юрій Борисович - кандидат педагогічних наук, доцент, практичний психолог-методист, професор кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України; Голова Правління ХОГОКЗ, відповідальний секретар оргкомітету конференції.

 

Секційні засідання проводилися відповідно до таких напрямів:

Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології та педагогіки;
Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості сучасного фахівця;
Інноваційні технології формування творчої особистості сучасного фахівця;
Компетентнісний підхід до формування творчої особистості сучасного фахівця;
Сучасні інформаційні технології у процесі формування творчої особистості сучасного фахівця;
Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у ВНЗ;
Філософські, лінгвокультурологічні, лінгводидактичні аспекти професійної комунікації.

Майстер-класи:

  

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг мислення: пошук підстав для класифікації слів на групи

Заїка Євген Валентинович - кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної психології ХНУ імені В. Н. Каразіна.

  

 

 

 

 

 

 

 

Как понимать умения, навыки, знание иностранных языков

Торянік Леонід Борисович - старший викладач, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Круглий стіл

Заключне пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, професор Національної академії Національної гвардії України, Голова Правління ХОГОКЗ. Відповідальний Секретар оргкомітету конференції.

Ярмарок навчально-методичної літератури

До конференції видано такі матеріали:
1. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : програма міжнар. наук. -практ. конф., 11-12 черв. 2014 р. / Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. - 32 с.

2. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 черв. 2014 р. / Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. - 378 с.

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

Кращі доповіді відзначені дипломами оргкомітету конференції.
Після закінчення роботи конференції учасникам запропоновані фуршет та екскурсія Харковом.

Пост-реліз підготував: кандидат педагогічних наук, доцент, практичний психолог-методист, Голова Правління ХОГОКЗ, секретар оргкомітету конференції Юрій Мельник.


Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
"Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця",
яка відбудеться в червні 2015 р., м. Харків

Copyright © 2005-2020 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”

Our Scientific Journals

  

Our Collected Articles