CONFERENCE POST-RELEASE
І International Scientific and Practical Conference
“PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS
OF MODERN SPECIALIST FORMATION”
May 15 - 16, 2013
Ukraine 

 

   

     15 – 16 травня 2013 р. у Харківському національному економічному університеті відбулася І міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», що присвячена теоретико-методологічним питанням у педагогічній науці, практичним аспектам реалізації педагогічних ідей, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті.

Конференція проводилась кафедрою іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я».

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Оргкомітет конференції:

 

Мельник Ю. Б. –  д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).

Члени  оргкомітету:

Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету; 

Большакова А. М. – д-р психол. наук, доц., проф. кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури; 

Гриценко В. В. – д-р психол. наук, проф., завідувач кафедри загальної та соціальної психології Смоленського гуманітарного університету, Росія; 

Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., проф. кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету; 

Землянська О. В. – д-р психол. наук, проф., проф. кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету внутрішніх справ; 

Кузь О. М. – д-р філос. наук, проф., завідувач кафедри філософії та політології Харківського національного економічного університету; 

Нагаєв В. М. – д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти; 

Пелепейченко Л. М.  д-р філол. наук, проф., завідувач кафедри філології, перекладу та мовної комунікації академії внутрішніх військ МВС України; 

Сущенко Т. І. – д-р пед. наук, проф., проф. кафедри управління навчальнимзакладом і педагогіки вищої школи Класичного приватного університету, Запоріжжя.

 

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь від більш ніж 100 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, інформаційних технологій тощо) з України, Росії, Белорусії.

Представники 53 вищих навальних закладів взяли участь у конференції, серед них такі з України:

- Харківський національний економічний університет;

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

- Харківський національний технічний університет «ХПІ»;

- Харківський національний медичний університет;

- Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

- Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва;

- Харківський національний автомобільно-дорожний університет;

- Харківський національний університет внутрішніх справ;

- Харківська державна академія культури;

- Харківська гуманітарно-педагогічна академія;

- Харківська академія неперервної освіти;

- Національний фармацевтичний університет, Харків;

- Академія внутрішніх військ МВС України, Харків;

- Національний авіаційний університет, Київ;

- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;

- Криворізький національний університет;

- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;

- Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка;

- Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка;

- Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;

- Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка;

- Південно-український національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса;

- Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова;

- Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;

- Луганська державна академія культури та мистецтв;

- Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;

- Державна установа "Дніпропетровська медична академія МОЗ України";

- Українська державна академія залізничного транспорту;

- Херсонський державний університет;

- Житомирський державний університет імені Івана Франка;

- Рівненський державний гуманітарний університет;

- Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;

- Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського;

- Сумський державний університет імені А. С. Макаренка;

- Маріупольський державний університет;

- Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова національного авіаційного університету;

- педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка;

- Первомайський інститут Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

- Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ;

- Криворізький педагогічний інститут Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»;

- Одеський інститут підприємництва та права;

- Макіївський економіко-гуманітарний інститут;

- Севастопольська філія Саратовського державного соціально-економічного університету;

- Красноградський коледж КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;

- Харківський базовий медичний коледж № 1;

- інститут спеціальної педагогіки НАПН України та ін.

Вищі навчальні заклади із зарубіжжя:

- Московский государственный технический университет, Москва, Россия;

- Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Саратов, Россия.

- Иркутский государственный университет путей сообщения, Россия.

- ФГБОУ ВПО “Кубанский технологический университет”, Россия.

- ФГБОУ ВПО “Кубанский государственный университет”, Россия.

- Удмуртский государственный университет, Россия.

- Белорусский государственный университет институт журналистики, Минск, Беларусь.

У рамках конференції проведено

Пленарне засідання

Вітальне слово. Теоретичні основи професійного становлення сучасного фахівця в умовах інноваційного розвитку суспільства

Колбіна Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету.

Дослідження основ сучасної педагогіки: парадигмальний аспект

Дмитренко Тамара Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету.

 

Сприйняття студентами успішності свого професійного становлення та особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій.

Большакова Анастасія Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури.

 

Сучасні педагогічні технології як засіб підготовки компетентних фахівців

Кайдалова Лідія Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет.

Модель професійної компетентності фахівця як творчої особистості

Нагаєв Віктор Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти.

 

 

 

 

Про основні тенденції у світовій педагогіці

Донченко Марина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та перекладу, Харківський національний економічний університет.

 

Організаційні питання конференції

Мельник Юрій Борисович канд. пед. наук, доц., практичний психолог-методист, доц. кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 

Секційні засідання проводилися відповідно до таких напрямів:

  • Теоретико-методологічні проблеми сучасної педагогічної науки;
  • Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості сучасного фахівця;
  • Інноваційні технології формування творчої особистості сучасного фахівця;
  • Компетентнісний підхід до формування творчої особистості сучасного фахівця;
  • Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у ВНЗ;
  • Сучасні інформаційні технології у процесі формування творчої особистості сучасного фахівця.

  

 Майстер-клас 

«Тренинг логического мышления: задания по усовершенствованию классификационных схем»

Заїка Є. В. - кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної психології ХНУ імені В. Н. Каразіна. 

 

 Круглий стіл

Колбіна Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету.

 

Ярмарок навчально-методичної літератури

До конференції видано такі матеріали:

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця :програма міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2013. – 32 с.

Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2013 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2013. – 494 с.

    Заключне пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – канд. пед. наук, доц., практичний психолог-методист, доц. кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

                               

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

Після закінчення роботи конференції учасникам запропоновані фуршет та екскурсія Харковом.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця»,

яка відбудеться в травні 2014 р., м. Харків.