CONFERENCE POST-RELEASE
ІІ International Scientific and Practical Conference
“PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS
OF MODERN SPECIALIST FORMATION”
June 11 - 12, 2014
Ukraine 

 

   

11 - 12 червня 2014 р. у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», що присвячена теоретико-методологічним питанням у педагогічній науці, практичним аспектам реалізації педагогічних ідей, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті. 

Конференція проводиться кафедрою іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації "Культура Здоров'я" і за участю вітчизняних та зарубіжних ВНЗ. 

Мета конференції - науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

  Оргкомітет конференції: 

Мельник Ю. Б. – д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).

Члени оргкомітету:

Пономаренко В. С. - д-р економ. наук, проф., заслужений діяч науки та техніки, Ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Колбіна Т. В. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету;

Бойчук Ю. Д. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри здоров'я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Україна;

Большакова А. М. - д-р психол. наук, проф., завідувач кафедри соціальної психології Харківської державної академії культури, Україна;

Борова Т. А. - д-р пед. наук. проф., завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Україна;

Галагузова М. А. - д-р пед. наук, проф., проф. кафедры социальной педагогики Института социального образования "Уральский государственный педагогический университет", Россия;

Гриценко В. В. - д-р психол. наук, проф., заведующий кафедрой общей и социальной психологии Смоленского гуманитарного университета, Россия;

Дмитренко Т. О. - д-р пед. наук, проф., проф. кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету, Україна;

Землянська О. В. - д-р психол. наук, проф., проф. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій ХНУВС, Україна;

Искакова Л. Т. - д-р пед. наук, проф., директор филиала акционерного общества "Национальный центр повышения квалификации "Орлеу", институт повышения квалификации педагогических работников по Южно-Казахстанской области, Казахстан;

Кайдалова Л. Г. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету, Україна;

Нагаєв В. М. - д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти, Україна;

Пелепейченко Л. М. - д-р філол. наук, проф., проф. кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Академії внутрішніх військ МВС України;

Самохвалов В. Г. - д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри фізіології Харківського національного медичного університету, Україна.

  

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь від більш ніж 100 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, права тощо) з України, Росії, Казахстану, з них 95 участників мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.

Працівники 55 вищих навчальних закладів з України, Німеччини, Росії, Казахстану, взяли участь у конференції, серед них такі:
- Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця;
- Національна академія педагогічних наук України, м. Київ;
- Національний фармацевтичний університет, м. Харків;
- Національний авіаційний університет, м. Київ;
- Національна академія внутрішніх справ, м. Київ;
- Національний технічний університет "ХПІ";
- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
- Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка;
- Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
- Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту;
- Київський національний університет культури і мистецтв;
- Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка;
- Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Луцький національний технічний університет;
- Сумський національний аграрний університет;
- Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки;
- Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Харківській національний університет внутрішніх справ;
- Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди;
- Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія";
- Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва;
- Хмельницький національний університет;
- Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Волинський національний університет імені Лесі Українки;
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ;
- Харківський національний медичний університет;
- Одеський національний медичний університет;
- Запорізький державний медичний університет;
- Державна установа "Дніпропетровська медична академія МОЗ України";
- Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків;
- Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків;
- Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ;
- Український державний університет фінансів та зовнішньої торгівлі;
- Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського;
- Житомирський державний університет імені Івана Франка;
- Херсонський державний університет;
- Сумський державний університет;
- Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
- Черкаський державний технологічний університет;
- Київський університет імені Бориса Грінченка;
- Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
- Черкаський обласний інститут післядипломної освіти пед.працівників;
- Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України;
- Коломийський інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника";
- Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Львівська філія Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна;
- Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, Россия;
- Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, Россия;
- Национальный центр повышения квалификации "Орлеу" Институт повышения квалификации педагогических работников по южно-казахстанской области, Казахстан.
- Friedrich-Alexander-Universit Erlangen Nurnberg, Deutschland.

У рамках конференції проведено:

Пленарне засідання

Вітальне слово
Теоретико-методологічні основи обґрунтування педагогічних умов професійного становлення сучасного фахівця

Колбіна Тетяна Василівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

 

Педагогічні умови як компонент наукових основ дослідження

Дмитренко Тамара Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету.

 

Теоретико-методичні аспекти компетнтнісного підходу у вищій освіті

Кайдалова Лідія Григорівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет.

 

Електронне навчання у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ: концепції, закономірності та принципи

Борова Тетяна Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

 

 

Управління професійно-творчою компетентністю фахівців аграрної сфери: виховний аспект

Нагаєв Віктор Михайлович - доктор педагогічних наук, професор, директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти.

 

Організаційні питання конференції

Мельник Юрій Борисович - канд. пед. наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 

Секційні засідання проводилися відповідно до таких напрямів:

Теоретико-методологічні проблеми сучасної психології та педагогіки;
Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості сучасного фахівця;
Інноваційні технології формування творчої особистості сучасного фахівця;
Компетентнісний підхід до формування творчої особистості сучасного фахівця;
Сучасні інформаційні технології у процесі формування творчої особистості сучасного фахівця;
Формування у студентів досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у ВНЗ;
Філософські, лінгвокультурологічні, лінгводидактичні аспекти професійної комунікації.

Майстер-класи:

  

 

 

 

 

 

 

 

Тренінг мислення: пошук підстав для класифікації слів на групи

Заїка Євген Валентинович - кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної психології ХНУ імені В. Н. Каразіна.

  

 

 

 

 

 

 

 

Как понимать умения, навыки, знание иностранных языков

Торянік Леонід Борисович - старший викладач, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Круглий стіл

Заключне пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – канд. пед. наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Ярмарок навчально-методичної літератури

До конференції видано такі матеріали:
1. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : програма міжнар. наук. -практ. конф., 11-12 черв. 2014 р. / Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. - 32 с.

2. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 черв. 2014 р. / Харк. нац. екон. ун-т. - Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2014. - 378 с.

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

Кращі доповіді відзначені дипломами оргкомітету конференції.
Після закінчення роботи конференції учасникам запропоновані фуршет та екскурсія Харковом.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у
ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
"Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця",
яка відбудеться в червні 2015 р., м. Харків