https://doi.org/10.26697/PPPMSF-17

CONFERENCE POST-RELEASE
ІІІ International Scientific and Practical Conference
“PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS
OF MODERN SPECIALIST FORMATION”
June 7 -8, 2017
Ukraine 

7 - 8 червня 2017 року в Харківському національному економічному університеті ім. Семена Кузнеця відбулася ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», що присвячена теоретичним і практичним питанням у педагогічній науці, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті. 
Конференція проводиться на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю вітчизняних та зарубіжних ВНЗ. 
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська. 
Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців

 

  Оргкомітет конференції:

Мельник Ю. Б. – д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).

Члени оргкомітету:

Пономаренко В. С. – д-р економ. наук, проф., заслужений діяч науки та техніки, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Борова Т. А. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна.

Владимирова І.М. – д-р фарм. наук, доцент, завідувач науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, Національний фармацевтичний університет, Україна.

Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., Херсонський державний університет, Україна.

Землянська О. В. – д-р психол. наук, проф., Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна.

Іскакова Л. Т. – д-р пед. наук, проф., директор філії АТ «Національний центр підвищення кваліфікації «Өрлеу», інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників у Південно-Казахстанській області, Казахстан.

Кайдалова Л. Г. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, Україна.

Колбіна В. В. – канд. філол. наук, доц., лінгвістичний центр університету Ерланген-Нюрнберг імені Фрідріха-Александра, Німеччина.

Костікова І. І. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна.

Костюченко О. В. – д-р психол. наук, доц., Київський національний університет культури і мистецтв, Україна.

Курик О. Г. – д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна.

Максимовська Н. О. – д-р пед. наук, доц., Харківська державна академія культури, Україна.

Медвідь М. М. – д-р економ. наук, старший науковий співробітник, заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України.

Микитюк С. О. – д-р пед. наук, проф. кафедри філософсько-психологічної антропології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна.

Нагаєв В. М. – д-р пед. наук, проф., директор, Харківський науковий центр дидактики менеджмент-освіти, Україна.

Олефір В. О. – д-р психол. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна.

Пелепейченко Л. М. – д-р філол. наук, проф., Національна академія Національної гвардії України.

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Україна;

Плачинда Т. С. – д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Україна.

Поліщук В. М. – д-р психол. наук, проф., проф. кафедри теоретичної та практичної психології, Національний університет «Львівська політехніка», Україна.

Пономарьова Г. Ф. – д-р пед. наук, проф., академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, Ректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна.

Приходько І. І. – д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України.

На адресу оргкомітету для участі у конференції надійшли заявки від понад ста осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, економіки тощо) з України, Німеччини, Фінляндії, Латвії, Чеської республіки, Казахстану, з них 45 учасників мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.

   Представники 50 вищих навчальних закладів взяли участь у конференції, серед них такі з України:
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.
Національна академія Національної гвардії України.
Національний фармацевтичний університет.
Національний технічний університет «ХПІ».
Національний університет «Львівська політехніка».
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Київський національний університет культури і мистецтв.
Харківський національний університет внутрішніх справ.
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
Національний університет фізичного виховання і спорту України.
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету.
Одеський національний політехнічний університет.
Київський медичний університет УАНМ.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.
Харківський національний медичний університет.
Харківська медична академія післядипломної освіти.
Запорізький державний медичний університет.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Донецький національний медичний університет, м. Краматорськ.
Донецькій національний університет, м. Вінниця.
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Старобільськ.
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка.
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка.
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини.
Маріупольський державний університет.
Житомирський державний університет імені Івана Франка.
Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
Херсонський державний університет.
Харківська державна академія культури.
Харківська державна академія фізичної культури.
Українська інженерно-педагогічна академія.
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія».
НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Інститут психології імені Г. С. Костюка.
Коледж Національного фармацевтичного університету.
Одеський автомобільно-дорожній коледж.
Харківський обласний медичний коледж.
Вищі навчальні та освітні заклади із зарубіжжя:
Університет Ерланген-Нюрнберг ім. Фрідріха-Александра, Німеччина.
АТ Національний центр підвищення кваліфікації «Өрлеу»,
Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників
у Південно-Казахстанській області, Казахстан.
Schildtin Lyceum, Фінляндія.
Simcord information services, SIA, Латвія.
Освітній центр Assotiation-Прага, Чеська республіка.

У рамках конференції проведено: 
Пленарне засідання

Вітальне слово.
Гуманітарна освіта в університеті в контексті інноваційної діяльності
Колбіна Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету ім. Семена Кузнеця.
Підготовка майбутніх фахівців до здійснення стратегічних комунікацій
Пелепейченко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України.
Концептуальна модель взаємозв’язків вимог навчального середовища та особистісних ресурсів студентів в досягненні навчальних цілей
Олефір Валерій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний університет імені Н. В. Каразіна.
Розвиток методичної майстерності педагогічних працівників з метою професійного вдосконалення
Владимирова Інна Миколаївна – доктор фармацевтичних наук, доцент, завідувач науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, Національний фармацевтичний університет.

Деякі аспекти здійснення навчальної мотивації в процесі підготовки сучасного фахівця
Бугайчук Костянтин Леонідович - кандидат юридичних наук, доцент, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності, Харківський національний університет внутрішніх справ.

Організаційні питання конференції
Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, проф. кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ проводилися відповідно до таких напрямів:

• теоретико-методологічні проблеми підготовки фахівця в різних галузях науки (гуманітарних, економічних, медичних, фармацевтичних та ін.) у освітньому просторі Європи;
• інноваційні та інформаційні технології формування особистості сучасного фахівця;
• психолого-педагогічні умови формування творчої особистості сучасного фахівця;
• компетентнісний підхід до формування особистості сучасного фахівця у Європейському освітньому просторі;
• мобільність студентів та формування досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у вищих навчальних закладах.

 

  КРУГЛИЙ СТІЛ

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, психолог вищої категорії, практичний психолог-методист, проф. кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/PPPMSF-17
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 

ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 До конференції видано такі матеріали:
1. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 черв. 2017 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2017. – 182 с.

2. Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation : collected articles. – Warsaw : ANAGRAM; Kharkiv : KRPOCH, 2017. – рр. 150, illus., tabs., bibls.

3. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : програма ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 черв. 2017 р. / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця – Х. : ХНЕУ; ХОГОКЗ, 2017. – 32 с.

 Заключне пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів.

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, проф. кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету). 
Відповідальний секретар оргкомітету конференції.

 Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропоновані фуршет та екскурсія Харковом з відвідуванням музеїв, галерей.


Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у
ІV Міжнародній науково-практичній конференції
«Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця»,
яка відбудеться в травні 2018 р., м. Харків

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences