https://doi.org/10.26697/PPPMSF-18

4 International

CONFERENCE POST-RELEASE
IV International Scientific and Practical Conference
“PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS
OF MODERN SPECIALIST FORMATION”
May 18 – 19, 2018
Latvia – Ukraine 

   

18 – 19 травня 2018 року в Національній академії Національної гвардії України відбулася ІV міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця», що приурочена до Дня науки в Україні, присвячена теоретичним і практичним питанням підготовки фахівців у різних наукових галузях, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем.

 Конференція проводиться на базі кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, обговорення та узагальнення результатів наукових досліджень вчених, а також розробка організаційних та методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу освітян і науковців.

 

 

Оргкомітет конференції:

Мельник Ю. Б. – д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор);

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту);

Члени оргкомітету:

Соколовський С. А. – генерал-майор, канд. тех. наук, доц., Начальник Національної академії Національної гвардії України;

Бойко В. В. – д-р мед. наук, проф., член-кор. Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», завідувач кафедри хірургії № 1, Харківський національний медичний університет, Україна;

Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, Херсонський державний університет, Україна;

Землянська О. В. – д-р психол. наук, проф., професор. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна;

Espona M. J. – Professor, Co-director, ArgIQ Information Quality, Argentina;

Євтушенко Д. О. – д-р мед. наук, доц., Харківський національний медичний університет, Україна;

Iskakova L. T. – Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, JSC «National Center for Professional Development «Orleu», the Republic of Kazakhstan;

Кайдалова Л. Г. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, Україна;

Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Україна;

Kolbina V. V. – Doctor of Philosophy in Philology, Associate Professor, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Germany;

Костікова І. І. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна;

Курик О. Г. – д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна;

Медвідь М. М. – д-р економ. наук, старший науковий співробітник, полковник, заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України;

Микитюк С. О. – д-р пед. наук, проф., професор кафедри філософсько-психологічної антропології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна;

Морозов О. О. – д-р тех. наук, проф., Заслужений працівник освіти України, полковник, перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи, Національна академія Національної гвардії України;

Нагаєв В. М. – д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти, Україна;

Олефір В. О. – д-р психол. наук, доц., професор кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна;

Опришко В. І. – д-р мед. наук, проф., Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна;

Пономарьова Г. Ф. – д-р пед. наук, проф., академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, Заслужений працівник народної освіти України, Ректор, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна;

Пелепейченко Л. М. – д-р філол. наук, проф., професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації, Національна академія Національної гвардії України;

Пипенко І. С. –д-р філос. з екон. наук, доц., Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Україна;

Плачинда Т. С. – д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету, Україна;

Поліщук В. М. – д-р психол. наук, проф., професор кафедри теоретичної та практичної психології, Національний університет «Львівська політехніка», Україна;

Приходько І. І. – д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України.

На адресу оргкомітету для участі в конференції надійшли заявки від понад ста пятидисяти осіб (психологів, педагогів, філологів, фахівців у галузі медицини, економіки, права тощо) з України, Латвії, Німеччини, Чеської республіки, Польщі, Туреччини, Аргентини, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, з них 73 учасника мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.

Представники 54 закладів вищої освіти взяли участь у конференції, серед них такі з України:

Національна академія Національної гвардії України.

Національний фармацевтичний університет.

Національний університет «Львівська політехніка».

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Харківський національний університет внутрішніх справ.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди.

Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва.

Харківський національний медичний університет.

Харківська медична академія післядипломної освіти.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.

Льотна академія Національного авіаційного університету.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Київський національний університет культури і мистецтв.

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Тернопільський національний економічний університет.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Одеський державний екологічний університет.

Сумський національний аграрний університет.

Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Старобільськ.

Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка.

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет».

Українська інженерно-педагогічна академія.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Маріупольський державний університет.

Український державний університет залізничного транспорту.

Херсонський державний університет.

Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Харківська державна академія фізичної культури.

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР.

ДУ Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ.

Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ.

ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова».

Одеський коледж комп’ютерних технологій ОДЕУ.

Харківський коледж КЗ «ХГПА» ХОР.

Вінницький медичний коледж ім. академіка Д. К. Заболотного.

КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж».

Вищі навчальні та освітні заклади із зарубіжжя:

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Deutschland.

Institute of Human Capital Warsaw School of Economics, Poland.

JSC «National Center for Professional Development «Orleu», Kazakhstan.

Armenian State Pedagogical University after Khachatur Abovyan, Armenia.

Azerbaijan State Medical Institute named after N. Narimanov, Azerbaijan.

Educational Center OCA Association Prague, Czech Republic.

Istanbul University, Turkey.

Ataturk Institute for Modern Turkish History, Turkey.

ArgIQ, Information Quality Argentina, Argentina.

SIA, Simcord information services, Latvia.

 У рамках конференції проведено:

Пленарне засідання

Стратегічні комунікації в аспекті підготовки майбутніх фахівців (ВІДЕО)

Пелепейченко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, Національна академія Національної гвардії України.

   

Сучасний стан навчання студентів та лікарів-інтернів за спеціалізацією «хірургія» в Харківському національному медичному університеті (ВІДЕО)

Євтушенко Денис Олександрович – доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1, Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України».

Інформаційно-комунікаційні технології в навчанні студентів (ВІДЕО)

Костікова Ілона Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Взаємозв’язок між вимогами навчального середовища та вигоранням у студентів: роль психологічних ресурсів (ВІДЕО)

Олефір Валерій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені Н. В. Каразіна.

   

Особливості мотивації до навчання студентів (ВІДЕО)

Микитюк Сергій Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

   

Комунікативна підготовка студентів на основі семіотико-ситуаційного підходу  (ВІДЕО)

Колбіна Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

Організаційні питання конференції (ВІДЕО)

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист; професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Голова Правління, Харківська обласна громадська організація «Культура Здоров’я». Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ проводилися відповідно до таких напрямів:

 теоретико-методологічні проблеми підготовки фахівця в різних галузях науки (гуманітарних, економічних, медичних) у освітньому просторі Європи;

  • інноваційні та інформаційні технології формування особистості сучасного фахівця;
  • психолого-педагогічні умови формування творчої особистості сучасного фахівця;
  • компетентнісний підхід до формування особистості сучасного фахівця у Європейському освітньому просторі;
  • мобільність студентів та формування досвіду міжкультурної комунікації під час навчання у вищих навчальних закладах.

  ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Морозов Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи, Національна академія Національної гвардії України.

КРУГЛИЙ СТІЛ

Керівники:

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з педагогічних наук, доцент, практичний психолог-методист, професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік Анатолій Володимирович – доктор філософії з медичних наук , доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор);

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/PPPMSF-18
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 

ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До конференції видано такі матеріали:

  1. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали ІVміжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2018. – 340 с.
  2. Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : програма ІV міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 трав. 2018 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2018. – 36 с.

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

Збірник відображається у базах даних: Наукової електронної бібліотеки НБУ ім. В.І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки України та ін. Здійснена обов’язкова розсилка друкованого збірника в провідні бібліотеки, розміщення в реферативних базах та електронному ресурсі Інтернет, реєстрація в книжковій палаті України.

Здійснено постатейне розміщення публікацій в базі Crossref System (США). Встановлення індивідуального DOI значно підвищує індекс цитувань та рейтинг автора.

Статті, опубліковані в науковому збірнику, враховуються Міністерством освіти і науки України як друкована праця та апробація дослідження. Серед авторів збірника двадцять докторів наук, тридцять кандидатів наук, аспіранти, ад’юнкти.

 

 

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропонована екскурсія містом Харків з відвідуванням музеїв, галерей.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у

V Міжнародній науково-практичній конференції

«Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця»,

яка відбудеться в травні 2019 р., Латвія.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences