https://doi.org/10.26697/CIES-13

CONFERENCE POST-RELEASE
І International Scientific and Practical Conference
“CURRENT ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCE”
October 23 - 24, 2013
Ukraine

 

   

   23 – 24 жовтня 2013 року в Академії внутрішніх військ МВС України відбулася І міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки», що присвячена теоретичним і практичним питанням у освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті.


Мета конференції
 – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Конференція проводилась кафедрою військового навчання та виховання Академії внутрішніх військ МВС України за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я».

 

 

Оргкомітет конференції:

Мельник Ю. Б. – д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).

Члени оргкомітету:

Полторак С. Т. – канд. пед. наук, проф., генерал-лейтенант, начальник Академії внутрішніх військ МВС України; 

Пеньков В. І. – канд. пед. наук, доц., генерал-майор, перший заступник начальника Академії внутрішніх військ МВС України з навчально-методичної та наукової роботи; 

Бойчук Ю. Д. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; 

Ващенко І. В. – канд. істор. наук, доц., начальник кафедри військового навчання та виховання Академії внутрішніх військ МВС України; 

Гриценко В. В. – д-р психол. наук, проф., зав. кафедри загальної та соціальної психології Смоленського гуманітарного університету, Росія; 

Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., проф. кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету; 

Кадієвська І. А. – д-р філос. наук, проф., завідувач кафедри філософії, політології, психології та права ОДАБА; 

Кайдалова Л. Г. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету; 

Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету; 

Клигуненко О. М. – д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»; 

Нагаєв В. М. – д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти; 

Пелепейченко Л. М. – д-р філол. наук, проф., проф. кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Академії внутрішніх військ МВС України.

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь від більш ніж 150 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, права тощо) з України, Росії, Білорусії, Казахстану, з них 100 учасників мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.

Працівники 55 вищих навчальних закладів взяли участь у конференції, серед них такі з України:

- Академія внутрішніх військ МВС України, Харків;

- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

- Харківський національний технічний університет «ХПІ»;

- Харківський національний економічний університет;

- Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди;

- Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва;

- Харківський національний університет внутрішніх справ;

- Харківська державна академія дизайну та мистецтв;

- Харківська державна академія культури;

- Харківська медична академія післядипломної освіти;

- Харківська гуманітарно-педагогічна академія;

- Харківська академія неперервної освіти;

- Національний фармацевтичний університет, Харків;

- Національний університет «Юридична академія України ім. Я. Мудрого»;

- Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Київ;

- Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ;

- Національний авіаційний університет, Київ;

- Національна металургійна академія України;

- Київський національний університет культури і мистецтв;

- Донецький національний університет;

- Одеський національний політехнічний університет;

- Тернопільський національний економічний університет;

- Вінницький національний технічний університет;

- Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського;

- Донецький національний технічний університет;

- Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка;

- Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського;

- Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені В. Лазаряна;

- Мелітопільский державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького;

- Чорноморський державний університет імені Петра Могили;

- Рівненський державний гуманітарний університет;

- Херсонський державний університет;

- Маріупольський державний університет;

- Мукачівський державний університет;

- Дніпропетровський університет імені А. Нобеля;

- Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету;

- Одеська державна академія будівництва та архітектури;

- Кримський республіканський ін-т післядипломної педагогічної освіти;

- Південний науковий центр НАН України та МОН України;

- ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;

- Харківський базовий медичний коледж № 1;

- КЗ охорони здоров'я Харківський медичний коледж № 2;

- Красноградський коледж „Харківська гуманітарно-педагогічна академія”.

Вищі навчальні заклади із зарубіжжя:

- Челябинский государственный университет. Россия;

- Забайкальский государственный университет. Россия;

- Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Россия;

- Смоленский гуманитарный университет. Россия;

- Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Россия;

- Балашовский институт Национального исследовательского Саратовского государственного университета шимени Н. Г. Чернышевского. Россия;

- Военная академия Республики Беларусь. Беларусь;

- Минский государственный лингвистический університет. Беларусь;

- Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка. Беларусь;

- Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. Беларусь;

- Институт повышения квалификации педагогических работников по Южно-Казахстанской области, Шымкент. Казахстан;

- Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова, Алматы. Казахстан.

У рамках конференції проведено:

Пленарне засідання

Вітальне слово.

Пеньков Володимир Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, генерал-майор, заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи Академії внутрішніх військ МВС України.

Міжкультурна професіограма майбутніх офіцерів внутрішніх військ у вимірі суб’єкт-субєктного підходу до навчання

Пелепейченко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Академії внутрішніх військ МВС України.

Теорія і практика впровадження інноваційних педагогічних ідей у підготовку творчої особистості фахівця

Колбіна Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету.

Особливості проведення лекційних занять у вищих навчальних закладах

Кайдалова Лідія Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету.

Сучасний стан реалізації інклюзивної освіти в Україні

Бойчук Юрій Дмитрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Організаційні питання конференції

Мельник Юрій Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри військового навчання та виховання Академії внутрішніх військ МВС України. Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ проводилися відповідно до таких напрямів:

  • сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень філософії, соціології, педагогіки, психології, медицини та інших наукових галузей;
  • технологічні та методичні основи наукових досліджень;
  • соціально-психологічні проблеми організації та управління;
  • психолого-педагогічні проблеми в освіті;
  • основи формування здорового способу життя та культури здоров'я молоді як напрям освітньої діяльності;
  • сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами;
  • соціальні комунікації, психологія міжгрупових відносин, медіа-психологія;
  • сучасна установа освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв'язки з громадськістю, піартехнології тощо).

 МАЙСТЕР-КЛАСИ:

"Ігровий тренінг пам’яті та мислення для студентів"

Заїка Євген Валентинович  кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Україна.

 "О новых целях иноязычной подготовки в неязыковом (военном) ВУЗе"

Маслов Юрий Всеволодович – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков Военной академии Республики Беларусь. Беларусь.

 "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗА"

Клименко Ольга Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент Забайкальского государственного университета. Россия.

"АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПСИХОТЕРАПІЇ"

Крайнова Тетяна Іванівна – керівник секцій науково-психотерапевтичних досліджень; психоаналітичної психотерапії. Харківське відділення Українського союзу психотерапевтів. Центр сучасної науковой психотерапії. Україна.

 КРУГЛИЙ СТІЛ

«РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАД СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНОМУ ВИМІРІ»

Пелепейченко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Академії внутрішніх військ МВС України.

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри військового навчання та виховання Академії внутрішніх військ МВС України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/CIES-13
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

До конференції видано такі матеріали:

Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2013р. / Академія внутрішніх військ МВС України. – Х. : ХОГОКЗ, 2013. – 386 с.

Актуальні питання освіти і науки : програма міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 жовт. 2013 р. / Академія внутрішніх військ МВС України. – Х. : ХОГОКЗ, 2013. – 40 с.

 

 

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

Кращі доповіді відзначені грамотами та дипломами оргкомітету конференції.

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропоновані фуршет та екскурсія Харковом з відвідуванням музеїв, галерей.

 

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні питання освіти і науки»,

яка відбудеться в жовтні 2014 р., м. Харків.

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences