https://doi.org/10.26697/CIES-14

CONFERENCE POST-RELEASE
ІІ International Scientific and Practical Conference
“CURRENT ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCE”
November 10 - 11, 2014
Ukraine

 

   

10–11 листопада 2014 р. у Національній академії Національної Гвардії України відбулася 2 мміжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки», що присвячена теоретичним і практичним питанням Євроінтеграції України в галузі освіти та науки, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем вищої освіті.

Конференція проводиться кафедрою військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю Національного фармацевтичного університету, Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця, Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди.


Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних і практичних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу у вищих навчальних закладах, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Оргкомітет конференції:

Мельник Ю. Б. – д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).


Члени оргкомітету:

Пеньков В. І. - канд. пед. наук, доц., генерал-майор, начальник Національної академії Національної гвардії України;

Ващенко І. В. - канд. істор. наук, доц., полковник, начальник кафедри військового навчання та Національної академії Національної гвардії України;

Губа А. В. - д-р пед. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Дмитренко Т. О. - д-р пед. наук, проф., проф. кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету;

Кайдалова Л. Г. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету;

Колбіна Т. В. - д-р пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця;

Нагаєв В. М. - д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти; Панфілов О. Ю. - д-р філос. наук, проф. кафедри філософії Харківського університету повітряних сил імені І. Кожодуба;

Пелепейченко Л. М. - д-р філол. наук, проф., проф. кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Національної академії Національної гвардії України;

Поліщук В. М. - д-р психол. наук, доц., проф. і завідувач кафедри психології Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Приходько І. І. - д-р психол. наук, старший науковий співробітник, полковник, начальник науково-дослідного центру Національної академії Національної гвардії України.


На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь від більш ніж 100 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, права тощо), які виявили бажання прийняти участь у роботі конференції, більшість з яких заявили теми повідомлень і доповідей. У конференції взяли участь: доктори наук 14%; кандидати наук 50%; з них: професорів 20%; доцентів 43%; старших наукових співробітників 3%. Які представляли 15 вищих навчальних закладів України, зокрема такі:

- Національна академія Національної гвардії України;
- Національний університет "Юридична академія України ім. Я. Мудрого";
- Національний фармацевтичний університет;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця;
- Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди;
- Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва;
- Харківський університет Повітряних Сил імені І. М. Кожедуба; 
- Харківський інституту фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі; 
- Харківська державна академія культури;
- Херсонський державний університет; 
- Київський національний університет культури і мистецтв; 
- Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка;
- ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України";
- Харківський базовий медичний коледж № 1.


У рамках конференції проведено:

Пленарне засідання

Вітальне слово
Пеньков Володимир Іванович - кандидат педагогічних наук, доцент, генерал-майор, начальник Національної академії Національної гвардії України.


Національно-патріотичне виховання в установах освіти України - вимога часу
Говоруха Віктор Володимирович - кандидат наук з державного управління, доцент, генерал-майор, професор кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України.


Сучасні виклики вищої освіти в Україні
Губа Анатолій Васильович - доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.


Тайм-менеджмент викладача
Кайдалова Лідія Григорівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет.


Розвиток комунікативної компетенції курсантів та студентів
Пелепейченко Людмила Миколаївна - доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Національної академії Національної гвардії України.


Загальноєвропейський простір освіти: реалії та перспективи України.
Організаційні питання конференції
Мельник Юрій Борисович - кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України. Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 

Секційні засідання проводилися відповідно до таких напрямів:

1. Організаційні, педагогічні, психологічні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні;
2. Сучасний освітній менеджмент: організаційні, економічні, правові засоби реалізації в Україні та Європі;
3. Філософія та психологія сучасної освіти;
4. Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень у наукових галузях; 
5. Соціально-психологічні проблеми організації та управління якістю освіти; 
6. Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації;
7. Сучасні реалії та перспективи розвитку середньої та вищої освіти як загальноєвропейський стандарт;
8. Сучасна установа освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв'язки з громадськістю, піартехнології тощо).

  Майстер-клас 

Ігровий тренінг розвитку внутрішнього плану для студентів/курсантів 

Заїка Євгеній Валентинович - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної психології факультету психології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Круглий стіл

Керівник: Мельник Юрій Борисович - кандидат педагогічних наук, доцент, психолог вищої категорії, практичний психолог-методист, професор кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України. Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Заключне Пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович - кандидат педагогічних наук, доцент, психолог вищої категорії, практичний психолог-методист, професор кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України, Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/CIES-14
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 

Ярмарок навчально-методичної літератури


До конференції видано програму та сертифікати:
Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір: програма міжвузівської наук.-практ. конф., 10-11 лист. 2014 р. / Національна академія Національної гвардії України. - Х. : ХОГОКЗ, 2014. - 24 с.

Усі учасники конференції одержали програми та сертифікати. 
Кращі доповіді відзначені дипломами оргкомітету конференції.

Після закінчення роботи конференції учасникам запропоновані фуршет та екскурсія Харковом.


Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences