https://doi.org/10.26697/CIES-15

CONFERENCE POST-RELEASE
ІІІ International Scientific and Practical Conference
“CURRENT ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCE”
November 10 - 11, 2015
Ukraine

 

   

 10 - 11 листопада 2015 року в Національній академії Національної гвардії України відбулася ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки», що присвячена теоретичним і практичним питанням у освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті.

Конференція проводиться на базі Національної академії Національної гвардії України за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю вітчизняних та зарубіжних ВНЗ.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Оргкомітет конференції: 

Мельник Ю. Б. – д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).

Члени оргкомітету:

Пеньков В. І. - канд. пед. наук, доц., генерал-майор, начальник Національної академії Національної гвардії України;

Ващенко І. В. - канд. істор. наук, доц., полковник, начальник кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України;

Бойчук Ю. Д. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри здоров'я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

Дмитренко Т. О. - д-р пед. наук, проф., проф. кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету;

Землянська О. В. - д-р психол. наук, проф., проф. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій ХНУВС;

Искакова Л. Т. - д-р пед. наук, проф., директор филиала акционерного общества "Национальный центр повышения квалификации "?рлеу", институт повышения квалификации педагогических работников по Южно-Казахстанской области, Казахстан;

Кайдалова Л. Г. - д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету;

Kolbina V. V. - канд. філол. наук, доц., лінгвістичний центр університету Ерланген-Нюрнберг ім. Фрідріха-Александра, ФРН;

Колбіна Т. В. - д-р пед. наук, проф., зав. кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету; Курик О. Г. - д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медецини" ДУС, м. Київ;

Нагаєв В. М. - д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти;

Опришко В. І. - д-р мед. наук, проф., ДЗ "Дніпропетровська медична академія МЗ України";

Пелепейченко Л. М. - д-р філол. наук, проф., проф. кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Національної академії Національної гвардії України;

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Україна;

Приходько І. І. - д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національної академії Національної гвардії України;

Поліщук В. М. - д-р психол. наук, проф., завідувач кафедри практичної психології Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;

Хвисюк О. М. - д-р мед. наук, проф., ректор Харківської медичної академії післядипломної освіти.

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь від майже 200 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, права тощо) з України, Німеччини, Канади, Чеської республіки та Казахстану з них більш ніж 80 учасників мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.
Представники 60 вищих навчальних закладів взяли участь у конференції, серед них такі з України:
Національна академія Національної гвардії України.
Національний юридичний університет імені Я. Мудрого.
Національний фармацевтичний університет.
Харківський національний університет внутрішніх справ.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.Сковороди.
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
Київський національний університет культури і мистецтв.
Національний університет державної податкової служби України.
Вінницький національний технічний університет.
Тернопільський національний економічний університет.
Національний технічний університет "ХПІ".
Харківський національний університет міського господарства ім. О.Бекетова
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету.
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України.
Інститут педагогіки НАПН України.
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
Харківський національний медичний університет.
Харківська медична академія післядипломної освіти.
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України".
Харківський університет Повітряних сил імені І. Кожедуба.
Українська інженерно-педагогічна академія.
Харківська державна академія культури.
Харківська державна академія фізичної культури.
Харківська державна академія дизайну та мистецтв.
Бердянський державний педагогічний університет.
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка.
Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка.
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.
Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ "Криворізький національний університет".
Сумський державний університет.
Донбаська державна машинобудівна академія.
КЗ "Харківська гуманітрано-педагогічна академія". 
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі.
Житомирського державного університет імені Івана Франка.
ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", Інститут післядипломної освіти й дистанційного навчання.
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.
Полтавська державна аграрна академія.
Херсонський державний університет.
Бердянський державний педагогічний університет;
Український державний університет залізничного транспорту.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна".
Вінницький соціально-економічний інститут.
Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського.
Житлово-комунальний коледж ХНУМГ імені О. М. Бекетова.
Коледж Національного фармацевтичного університету.
Харківський базовий медичний коледж № 1.
КЗОЗ Харківський медичний коледж № 2.
Вищі навчальні та освітні заклади із зарубіжжя:
Канадський коледж англійської мови, Ванкувер, Канада.
Університету Ерланген-Нюрнберг ім. Фрідріха-Александра, ФРН.
Європейський центр дослідження проблем безпеки імені Джорджа Маршала, м. Гарміш-Партенкірхен, ФРН.
Освітній центр Association, Прага, Чеська республіка.
Филиал акционерного общества "Национальный центр повышения квалификации "?рлеу", Институт повышения квалификации педагогических работников Южно-Казахстанской области, Казахстан.

У рамках конференції проведено: 
Пленарне засідання

  Вітальне слово
Товма Микола Іванович - кандидат психологічних наук, доцент, заступник начальника по роботі з особовим складом, Національна академія Національної гвардії України.
  Підвищення кваліфікації та педагогічної культури як умова успішної діяльності викладача вищого навчального закладу
Кайдалова Лідія Григорівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, м. Харків. Україна.
  Самоконтроль майбутнього фахівця у контексті забезпечення якості освіти
Плачинда Тетяна Степанівна - доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м.Кіровоград. Україна.
  Сучасні парадигми освіти
Губа Анатолій Васильович - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою суспільно-правових дисциплін і менеджменту освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.
  Організаційні питання конференції
Мельник Юрій Борисович - доктор філософії з освітніх наук, доцент, професор кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України. Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ проводилися відповідно до таких напрямів:

Філософія та психологія сучасної освіти;
Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень у наукових галузях;
Сучасні технологічні та методичні аспекти досліджень у педагогічній, психологічній, медичній, військовій та інших сферах;
Соціально-психологічні проблеми організації та управління якістю освіти;
Освітній менеджмент: організаційні, економічні, правові засоби реалізації в Україні та Європі;
Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації;
Сучасні реалії та перспективи розвитку ВНЗ та ВВНЗ;
Сучасна установа освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв'язки з громадськістю, піартехнології тощо). 

 МАЙСТЕР-КЛАСИ:

"ЯК НАВЧИТИСЯ ВЧИТИСЯ ЛЕГКО:ТРЕНІНГ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, КУРСАНТІВ"

Заїка Євген Валентинович - кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної психології факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Україна.   

 

"ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ"

Бугайчук Костянтин Леонідович - кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник, підполковник, Харківський національний університет внутрішніх справ. Україна.

 КРУГЛИЙ СТІЛ

Ващенко Ігор Владиславович - кандидат історичних наук, доцент, начальник кафедри військового навчання та виховання, Національна академія Національної гвардії України.

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/CIES-15
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 

ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ТА ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

До конференції видано такі матеріали:

1. Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р. / Національна академія Національної гвардії України. - Х. : ХОГОКЗ, 2015. - 286 с.
2. Актуальні питання освіти і науки : програма ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2015 р. / Національна академія Національної гвардії України. - Х. : ХОГОКЗ, 2015. - 40 с.

  Заключне Пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, професор Національної академії Національної гвардії України. Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.
Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропоновані фуршет та екскурсія Харковом з відвідуванням музеїв, галерей.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у
VІ Міжнародній науково-практичній конференції
"Актуальні питання освіти і науки",
яка відбудеться в листопаді 2016 р., м. Харків.

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences