https://doi.org/10.26697/CIES-16

CONFERENCE POST-RELEASE
ІV International Scientific and Practical Conference
“CURRENT ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCE”
November 10 - 11, 2016
Ukraine

 

   

 10 - 11 листопада 2016 року в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця) відбулася ІV міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки», що присвячена теоретичним і практичним питанням у освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті.

Конференція проводиться на базі Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю вітчизняних та зарубіжних ВНЗ. 
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська.

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Оргкомітет конференції:

Мельник Ю. Б. – д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).

Члени оргкомітету:

Пономаренко В. С. – д-р економ. наук, проф., заслужений діяч науки та техніки, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;

Бобоєв Х. Б. – д-р істор. наук, проф., проректор з міжнародних зв’язків, Технологічний університет Таджикистану, Таджикистан;

Борова Т. А. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Україна;

Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., проф. кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Херсонського державного університету, Україна;

Землянська О. В. – д-р психол. наук, проф., проф. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій ХНУВС, Україна;

Іскакова Л. Т. – д-р пед. наук, проф., директор філії АТ «Національний центр підвищення кваліфікації «Өрлеу», Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників по Південно-Казахстанській області, Казахстан;

Кайдалова Л. Г. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології Національного фармацевтичного університету, Україна;

Колбіна В. В. – канд. філол. наук, доц., лінгвістичний центр університету Ерланген-Нюрнберг імені Фрідріха-Александра, Німеччина;

Курик О. Г. – д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна;

Медвідь М. М. – д-р економ. наук, старший науковий співробітник, заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України;

Микитюк С. О. – д-р пед. наук, проф. кафедри філософсько-психологічної антропології, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна;

Нагаєв В. М. – д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти, Україна;

Олефір В. О. – д-р психол. наук, доц., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна;

Опарін О. А. – д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології, Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна;

Опришко В. І. – д-р мед. наук, проф., ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна;

Пономарьова Г. Ф. – д-р пед. наук, проф., академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, заслужений працівник народної освіти України, ректор Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна;

Пелепейченко Л. М. – д-р філол. наук, проф., проф. кафедри філології, перекладу та мовної комунікації Національної академії Національної гвардії України;

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Україна;

Плачинда Т. С. – д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Україна;

Приходько І. І. – д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України;

Стоєва Т. В. – д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри педіатрії № 2, Одеський національний медичний університет, Україна.

На адресу оргкомітету для участі у конференції надійшли заявки від 250 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, фахівців у галузі медицини, економіки тощо) з України, Польши, Німеччини, Канади, Чеської республіки, Таджикистану, Казахстану, з них 133 учасника мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.

Представники 65 вищих навчальних закладів взяли участь у конференції, серед них такі з України:
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.
Національна академія Національної гвардії України.
Національний фармацевтичний університет.
Харківський національний університет внутрішніх справ.
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди.
Харківський національний університет радіоелектроніки.
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва.
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя. Одеський національний політехнічний університет.
Хмельницький національний університет.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.
Тернопільський національний економічний університет.
Вінницький національний аграрний університет.
Київський національний торгово-економічний університет.
Національний технічний університет «ХПІ».
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка.
Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету.
Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка.
Черкаський державний технологічний університет.
Ізмаїльський державний гуманітарний університет.
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка.
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.
Київський медичний університет УАНМ.
Одеський національний медичний університет.
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.
Харківський національний медичний університет.
Харківська медична академія післядипломної освіти.
Буковинський державний медичний університет.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
Українська інженерно-педагогічна академія.
Одеський державний аграрний університет.
Університет економіки та права «КРОК».
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія».
Маріупольський державний університет.
Національна металургійна академія України.
Херсонський державний університет.
Харківська державна академія культури.
Харківська державна академія фізичної культури.
Харківська державна академія дизайну та мистецтв.
Бердянський державний педагогічний університет.
Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка.
КЗ «Харківська гуманітрано-педагогічна академія».
Національна академія Служби безпеки України.
Міжнародна Академія рейтингових технологій «Золота Фортуна».
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна».
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Кіровоградський інститут ПАТ «Вищий навчальний заклад «МАУП».
Інститут соціальної і політичної психології НАПН України.
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України.
Інститут інтегрованих форм навчання НМетАУ.
Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ.
Коледж Національного фармацевтичного університету.
Одеський автомобільно-дорожній коледж.
Харківський машинобудівний коледж.
Харківський базовий медичний коледж № 1.
Харківський медичний коледж № 2.
Вищі навчальні та освітні заклади із зарубіжжя:
Університет Ерланген-Нюрнберг ім. Фрідріха-Александра, Німеччина.
Університет Марі Кюрі-Склодовської, Польща.
Люблінський католицький університет, Польща.
Вармінсько-Мазурський університет, Польща.
Технологічний університет Таджикистану, м. Душанбе, Таджикистан.
Конестога коледж Інститут технологій, Канада.
АТ Національний центр підвищення кваліфікації «Өрлеу»,
Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників
по Південно-Казахстанській області, Казахстан.
Освітній центр Assotiation-Прага, Чеська республіка.

У рамках конференції проведено: 
Пленарне засідання

 

Вітальне слово.
Гуманітарна освіта в університеті в контексті інноваційної діяльності

Колбіна Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов та перекладу Харківського національного економічного університету ім.Семена Кузнеця.

 

Електронна педагогіка як наука

Костікова Ілона Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, Харківський національний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди.

 

Роль психолого-педагогічних навчальних дисциплін у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичного профілю

Кайдалова Лідія Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, м.Харків. Україна.

 

Управління змінами у військових системах вищої освіти та професійної орієнтації

Медвідь Михайло Михайлович – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу, Національна академія Національної гвардії України.

 

Методологія вимірювання психологічних конструктів

Олефір Валерій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

 

Фахова підготовка освітян у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузниця

Борова Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов, Харківський національний економічний університет ім.Семена Кузнеця.

 

Організаційні питання конференції

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, Голова Правління Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я». 
Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ проводилися відповідно до таких напрямів:

• Філософія та психологія сучасної освіти;
• Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень у наукових галузях;
• Сучасні технологічні та методичні аспекти досліджень у педагогічній, психологічній, медичній та інших сферах;
• Соціально-психологічні проблеми організації та управління якістю освіти;
• Освітній менеджмент: організаційні, економічні, правові засоби реалізації в Україні та світі;
• Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації;
• Сучасні реалії та перспективи розвитку ВНЗ;
• Сучасна установа освіти і громадянське суспільство. Міжкультурні та мовні комунікації.

 МАЙСТЕР-КЛАСИ

 

«ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ПОРЯДКОВИХ ДАНИХ»

Олефір Валерій Олександрович

– доктор психол огічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна.

ЯК НАВЧИТИСЯ ВЧИТИСЯ ЛЕГКО:ТРЕНІНГ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, КУРСАНТІВ»

Заїка Євген Валентинович

– кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної психології факультету психології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Україна.

КРУГЛИЙ СТІЛ

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, психолог вищої категорії, практичний психолог-методист, проф. кафедри військового навчання та виховання Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/CIES-16
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 

ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До конференції видано такі матеріали:
1. Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали ІV міжнар. наук.- практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2016. – 500 с.
2. Актуальні питання освіти і науки : програма ІV міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р. / Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. – Х. : ХОГОКЗ, 2016. – 52 с.

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, професор Національної академії Національної гвардії України, Голова Правління ХОГОКЗ. Відповідальний Секретар оргкомітету конференції.

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропоновані фуршет та екскурсія Харковом з відвідуванням музеїв, галерей.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у
V Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні питання освіти і науки»,
яка відбудеться в листопаді 2017 р., м. Харків. 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences