CONFERENCE POST-RELEASE
V International Scientific and Practical Conference
“CURRENT ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCE”
November 10 - 11, 2017
Ukraine
 

 

10 - 11 листопада 2017 року в Національній академії Національної гвардії України відбулася V міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки», що присвячена теоретичним і практичним питанням у освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті.

Конференція проводиться на базі Національної академії Національної гвардії України за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю вітчизняних та зарубіжних ВНЗ.
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, польська. 
 
Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.
 

Оргкомітет конференції:

Мельник Ю. Б. – д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).
Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).
Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).
та педагогіки Національної академії Національної гвардії України, Голова Правління Харківської обласної громадської
організації «Культура Здоров’я» (Відповідальний секретар конференції). 
 
Члени оргкомітету:
Соколовський С. А. – генерал – майор, канд. тех. наук, доц., Начальник Національної академії Національної гвардії України;
Рютін В. В. – полковник, канд. пед. наук, доц., начальник кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України;
Бойко В. В. – д-р мед. наук, проф., член-кор. Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», завідувач кафедри хірургії № 1, Харківський національний медичний університет, Україна;
Владимирова І. М. – д-р фарм. наук, доц., завідувач науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти, Національний фармацевтичний університет, Україна;
Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, Херсонський державний університет, Україна;
Землянська О. В. – д-р психол. наук, проф., професор. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна;
Espona M. J. – Professor, Co-director, ArgIQ Information Quality, Argentina;
Євтушенко Д. О. – д-р мед. наук, доц., Харківський національний медичний університет, Україна;
Iskakova L. T. – Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, JSC «National Center for Professional Development «Orleu», the Republic of Kazakhstan;
Кайдалова Л. Г. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, Україна;
Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри іноземних мов та перекладу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна;
Kolbina V. V. – Doctor of Philosophy in Philology, Docent, Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg, Germany;
Костікова І. І. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна;
Курик О. Г. – д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, Україна;
Максимовська Н. О. – д-р пед. наук, доц., Харківська державна академія культури, Україна;
Медвідь М. М. – д-р економ. наук, старший науковий співробітник, полковник, заступник начальника навчально-методичного центру – начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України;
Микитюк С. О. – д-р пед. наук, проф., професор кафедри філософсько-психологічної антропології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Україна;
Морозов О. О.  д-р тех. наук, проф., заслужений працівник освіти України, полковник, перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи, Національна академія Національної гвардії України;
Нагаєв В. М. – д-р пед. наук, проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти, Україна;
Олефір В. О. – д-р психол. наук, доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна;
Опришко В. І. – д-р мед. наук, проф., Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Україна;
Орлов М. М. – д-р наук з держ. упр., доц., професор кафедри оперативного мистецтва, Національна академія Національної гвардії України;
Пономарьова Г. Ф. – д-р пед. наук, проф., академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти, академік Національної академії проблем людини, заслужений працівник народної освіти України, Ректор, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, Україна;
Пелепейченко Л. М. – д-р філол. наук, проф., професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації, Національна академія Національної гвардії України;
Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Україна;
Плачинда Т. С. – д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін, Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, Україна;
Поліщук В. М. – д-р психол. наук, проф., професор кафедри теоретичної та практичної психології, Національний університет «Львівська політехніка», Україна;
Приходько І. І. – д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України.
 
 

   На адресу оргкомітету для участі в конференції надійшли заявки від майже 200 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, економістів, фахівців у галузі медицини та фармацевтичних наук тощо) з України, Німеччини, Латвії, Чеської республіки, Південної Африки, Аргентини, Казахстану, Узбекистану, з них 79 учасників мали можливість опублікувати свої статті в науковому збірнику матеріалів конференції.

Представники 60 вищих навчальних закладів взяли участь у конференції, серед них такі з України:

Національна академія Національної гвардії України.

Національний університет цивільного захисту України.

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Національний фармацевтичний університет.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського».

Національний університет «Львівська політехніка».

Національна металургійна академія України.

Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця.

Харківський національний університет внутрішніх справ.

Харківський національний університет імені В. Каразіна.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди.

Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Одеський національний політехнічний університет.

Сумський національний аграрний університет.

Вінницький національний технічний університет.

Запорізький національний технічний університет.

Хмельницький національний університет.

Криворізький національний університет.

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет».

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. Ґжицького.

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету.

Український державний університет залізничного транспорту.

Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

Сумський державний університет імені А. Макаренка.

Житомирський державний університет імені І. Франка.

Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського.

Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Харківський національний медичний університет.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Державна установа «ІЗНХ імені В. Т. Зайцева Національної академії медичних наук України».

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.

Вінницький інститут Університету «Україна».

Інситут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

ПЗ «Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова».

Київський університет імені Бориса Грінченка.

Українська інженерно-педагогічна академія.

Одеський державний аграрний університет.

Національна металургійна академія України.

Херсонський державний університет.

Харківська державна академія культури.

Харківська державна академія фізичної культури.

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія».

Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж.

Автотранспортний коледж Державного вищого навчального закладу

«Криворізький національний університет».

Одеський автомобільно-дорожній коледж.

КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж».

Херсонське морехідне училище рибної промисловості та ін.

Вищі навчальні та освітньо-інформаційні заклади із зарубіжжя:

Університет Ерланген-Нюрнберг ім. Фрідріха-Александра, Німеччина.

Університет Вільної Держави (Фри-Стейт), Південна Африка.

Ташкентський фармацевтичний інститут, Узбекистан.

«Өрлеу», АТ Національний центр підвищення кваліфікації,

Інститут підвищення кваліфікації педагогічних працівників

по Південно-Казахстанській області, Казахстан.

Assotiation, Освітній центр, Чеська республіка.

ArgIQ, Інформаційна якість, Аргентина.

SIA, Інформаційні послуги Simcord, Латвія.

Вітання від закордонних співорганізаторів конференції:

 - Espona Maria Jose – Professor, ArgIQ Co-director, Information Quality Argentin.

- «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы ОҚО бойынша ПҚБАИ, Қазақстан. 

- Кудь Александр Александрович – директор, SIA, Simcord information services, Latvia.

 

У рамках конференції проведено:

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вітальне слово 

Товма Микола Іванович – кандидат психологічних наук, доцент, заступник начальника по роботі з особовим складом, Національна академія Національної гвардії України.

Самоосвіта як компонент професійного розвитку та зростання викладачів вищих навчальних закладів

Кайдалова Лідія Григорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет

 

 

Оцінка конструктної валідності психологічного тесту: підхід «множинні ознаки – множинні методи»

Олефір Валерій Олександрович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

 

 

 

 

 

Проблемні аспекти виховання і навчання сучасної молоді

Стоянова-Коваль Світлана Савівна – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет.

 

 

 

 

   

Modern educational technologies

ICT and their means

Костікова Ілона Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

 

 

   

Організаційні питання конференції 

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, професор кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України. Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ проводилися відповідно до таких напрямів:

  • Філософія та психологія сучасної освіти;
  • Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень у наукових галузях;
  • Сучасні технологічні та методичні аспекти досліджень у педагогічній, психологічній, медичній та інших сферах;
  • Соціально-психологічні проблеми організації та управління якістю освіти;
  • Освітній менеджмент: організаційні, економічні, правові засоби реалізації в Україні та Європі;
  • Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації;
  • Сучасні реалії та перспективи розвитку вищих навчальних закладів;
  • Сучасна установа освіти і громадянське суспільство (медіа-підтримка, зв'язки з громадськістю, піар-технології тощо).

 

 ВЕБІНАР (ВІДЕО ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

«LANGUAGE, NATIONHOOD, AND EDUCATION: POST-SOVIET AND POST-COLONIAL PERSPECTIVES»

Людмила А'Бекетт – доктор філософії, науковий співробітник, Університет Вільної Держави (Фри-Стейт), Південна Африка.

  МАЙСТЕР-КЛАСИ на теми:

«ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ РЕСУРСІВ: ВІД ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ДО ДИЗАЙНУ»

Бугайчук Костянтин Леонідович – кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності, Харківський національний університет внутрішніх справ, Україна.

 

 «ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ BITBON В РОЗВИТКУ 3D ЕКОНОМІКИ»

Литвиненко Сергій Іванович – заступник генерального директора компанії Simcord, Латвія.

 

 

 КРУГЛИЙ СТІЛ 

Керівник: Стаднік Анатолій Володимирович – доктор філософії з медичних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, професор кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України, Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 

 

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/CIES-17
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 

ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

До конференції видано такі матеріали:

  1. Актуальні питання освіти і науки : зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2017р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2017. – 384 c.
  2. Актуальні питання освіти і науки : програма V міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х. : ХОГОКЗ, 2017. – 44с.

Збірник відображається у базах даних: Наукової електронної бібліотеки НБУ ім. В.І. Вернадського, Державної науково-педагогічної бібліотеки України та ін. Здійснена обов’язкова розсилка друкованого збірника в провідні бібліотеки, розміщення в реферативних базах та електронному ресурсі Інтернет, реєстрація в книжковій палаті України.

Здійснено постатейне розміщення публікацій в базі Crossref System (США). Встановлення індивідуального DOI значно підвищує індекс цитувань та рейтинг автора.

Статті, опубліковані в науковому збірнику, враховуються Міністерством освіти і науки України як друкована праця та апробація дослідження. Серед авторів збірника двадцять докторів наук, тридцять кандидатів наук, аспіранти, ад’юнкти.

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропонована екскурсія містом Харків з відвідуванням музеїв, галерей.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у
VІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні питання освіти і науки»,
яка відбудеться 10-11 листопада 2018 р., м. Харків.

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences