https://doi.org/10.26697/CIES-18

CONFERENCE POST-RELEASE
VІ International Scientific and Practical Conference
“CURRENT ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCE”
November 10 - 11, 2018
Latvia – Ukraine 

    

10 - 11 листопада 2018 року в Національній академії Національної гвардії України відбулася VІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки», що присвячена теоретичним і практичним питанням у освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті.

 Конференція проводиться на базі Національної академії Національної гвардії України за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька.

 

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців

 

   

      

 Оргкомітет Конференції:

Мельник Ю. Б.  д-р філос. з освітніх наук, доц., практичний психолог-методист, проф. кафедри кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету);

Стаднік А. В. – д-р філос. з медичних наук, доц., полковник, Національна академія Національної гвардії України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор);

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).

 

Члени Оргкомітету:

Соколовський С. А. генерал-лейтенант, доктор філософії з технічних наук, доц., Начальник Національної академії Національної гвардії України;

Katayoon Ahangar – Doctor of Philosophy in Developmental Psychology, University Putra Malaysia, MALAYSIA;

Nawaz Ahmad – Doctor of Philosophy, Assistant Professor, Institute of Business management, PAKISTAN;

Espona M. J. – Professor, Co-director, ArgIQ Information Quality, ARGENTINA;

Vladimir Hristov Gonchev – Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Associate Professor, University Assen Zlatarov, BULGARIA;

Zizi Elsayed Ibrahim Sabra – Doctor of Philosophy in Clinical Psychology, Assistant Professor, Minia University, EGYPT;

Iskakova L. T. – Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, JSC «National Center for Professional Development «Orleu», the Republic of Kazakhstan, KAZAKHSTAN;

Reshmi Manna – Doctor Of Philosophy In Psychology, Associate Professor, ICFAI Business School-Gurgaon, INDIA;

Madalena Sofia Oliveira – Doctor of Philosophy in Psychology, University Institute of Health Sciences-CESPU, PORTUGAL;

Liesma Ose – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Transport and Telecommunication Institute, LATVIA;

Ricardo Werner Sebastiani – Doctor of Philosophy in Public Health, Professor, Researcher, Nemeton - Center for Studies and Research in Psychology and Health, BRAZIL;

Hakan Usakli – Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor Doctor, Sinop University, TURKEY;

Bohdan Wasilewski – Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Professor, Psychosomatic Institute, POLAND;

Бойко В. В. – д-р мед. наук, проф., член-кор. Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», завідувач кафедри хірургії № 1, Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА;

Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, Херсонський державний університет, УКРАЇНА;

Землянська О. В. – д-р психол. наук, проф., професор. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, Харківський національний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА;

Євтушенко Д. О. – д-р мед. наук, доц., Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА;

Кайдалова Л. Г. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, УКРАЇНА;

Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., кафедра іноземних мов та перекладу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, УКРАЇНА;

Костікова І. І. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА;

Курик О. Г. – д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, УКРАЇНА;

Ларіонов С. О. – д-р філософії з психологічних наук, доц., начальник кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Микитюк С. О. – д-р пед. наук, проф., професор кафедри філософсько-психологічної антропології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, УКРАЇНА;

Морозов О. О. – д-р тех. наук, проф., Заслужений працівник освіти України, Перший заступник начальника з навчально-методичної та наукової роботи, Національна академія Національної гвардії України.

Олефір В. О. – д-р психол. наук, доц., завідувач кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, УКРАЇНА;

Пелепейченко Л. М. – д-р філол. наук, проф., професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Пипенко І. С. – д-р філос. з екон., доц., Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, Україна;

Плачинда Т. С. – д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету, УКРАЇНА;

Поліщук В. М. – д-р психол. наук, проф., Заслужений працівник освіти України, професор кафедри загальної вікової та педагогічної психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА;

Приходько І. І. – д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На адресу Оргкомітету для участі в конференції надійшли заявки від майже 200 осіб (педагогів, психологів, філософів, філологів, економістів, фахівців у галузі юриспруденції, медицини та фармацевтичних наук) з України, Латвії, Португалії, Болгарії, Польщі, Індії, Малайзії, Бразилії, Туреччини, Аргентини, Єгипту, Пакистану, Казахстану.

Представники 60 закладів вищої освіти, наукових, дослідницьких, навчальних, медичних інститутів і центрів взяли участь у конференції, серед них такі з України:

Національна академія Національної гвардії України.

Національний університет цивільного захисту України.

Національний фармацевтичний університет.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут».

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського».

Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Національний університет «Одеська юридична академія».

Харківський національний університет внутрішніх справ.

Харківський національний університет імені В. Каразіна.

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди.

Харківський національний університет будівництва та архітектури.

Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського.

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова.

Таврійський національний університет імені І. В. Вернадського.

Тернопільський національний економічний університет.

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича.

Льотна академія Національного авіаційного університету.

Рівненський державний гуманітарний університет.

Черкаський державний технологічний університет.

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені В. Винниченка.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького.

Харківський національний медичний університет.

Донецький національний медичний університет.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

Державна установа «ІЗНХ імені В. Т. Зайцева

Національної академії медичних наук України».

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Т. Шевченка.

Державний заклад «Луганський державний медичний університет».

Запорізький державний медичний університет.

Полтавська державна аграрна академія.

Київський університет імені Бориса Грінченка.

Українська інженерно-педагогічна академія.

Одеський державний аграрний університет.

Херсонський державний університет.

Харківська державна академія фізичної культури.

ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.

КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради».

ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж».

Одеський автомобільно-дорожній коледж

Одеського національного політехнічного університету.

КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж».

Коледж Національного фармацевтичного університету.

Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж.

Красноградський коледж КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Вищі навчальні та освітньо-інформаційні заклади із зарубіжжя:

University Institute of Health Sciences-CESPU, Portugal.

University Putra Malaysia, Malaysia.

University Assen Zlatarov, Bulgaria.

Sinop University, Turkey.

Minia University, Egypt.

Psychosomatic Institute, Poland.

Institute of Business management, Pakistan.

Transport and Telecommunication Institute, Latvia.

JSC «National Center for Professional Development «Orleu», Kazakhstan.

Nemeton-Center for Studies and Research in Psychology and Health, Brazil.

ICFAI Business School-Gurgaon, India.

SIA, Simcord information services, Latvia.

ArgIQ, Information Quality, Argentina.

 

Вітання від закордонних учасників конференції і членів Редакційної Колегії наукових Журналів:

- Zizi Elsayed Ibrahim Sabra – Doctor of Philosophy in Clinical Psychology, Assistant Professor, Minia University, EGYPT;

- Hakan Usakli – Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor Doctor, Sinop University, TURKEY.

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВЕДЕНО:

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Вітальне слово 

Іщенко Сергій Олександрович –

доктор філософії з освітніх наук, полковник,

начальник гуманітарного факультету,

Національна академія Національної гвардії України.
 

Інноваційні форми підвищення кваліфікації та самоосвіти викладачів фармацевтичних і медичних закладів вищої освіти

Кайдалова Лідія Григорівна –

доктор педагогічних наук, професор,

завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет
 

Ефект взаємодії вимог освітнього середовища та особистісних ресурсів у передбаченні вигоряння студентів

Олефір Валерій Олександрович –

доктор психологічних наук, доцент,

завідувач кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
 

Особливості мотивації фахівців до професійної діяльності в особливих умовах

Приходько Ігор Іванович –

доктор психологічних наук, професор,

начальник науково-дослідного центру,

Національна академія Національної гвардії України.
   

Steuerungsmittel im kommunikativen fremdsprachenunterricht

Колбіна Тетяна Василівна –

доктор педагогічних наук, професор,

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
   

Організаційні питання конференції 

Мельник Юрій Борисович – 

доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, професор кафедри психології та педагогіки Національної академії Національної гвардії України;
Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету
.

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ проводилися відповідно до таких напрямів:

  • Філософія та психологія сучасної освіти;
  • Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень у наукових галузях;
  • Сучасні технологічні та методичні аспекти досліджень у педагогічній, психологічній, медичній та інших сферах;
  • Соціально-психологічні проблеми організації та управління якістю освіти;
  • Освітній менеджмент: організаційні, економічні, правові засоби реалізації в Україні та світі;
  • Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації;
  • Сучасні реалії та перспективи розвитку закладів вищої освіти;
  • Сучасна установа освіти і громадянське суспільство . Міжкультурні та мовні комунікації 

   

   

      

 МАЙСТЕР-КЛАСИ на теми:

«GIFTED EDUCATION:

MODERN EDUCATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FOR GIFTED YOUTH»

Панкратьєва Вікторія Вікторівна – доктор філософії з географічних наук, методист відділу дослідницько-експериментальної діяльності, Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради», Україна.

   

 

 

 

 

   

   

«HOW TO IMPROVE YOUR THINKING AND MEMORY»

Заїка Євген Валентинович – доктор філософії з психологічних наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна.

  

   

      

КРУГЛИЙ СТІЛ 

Керівники:

Стаднік Анатолій Володимирович – доктор філософії з медичних наук, доцент, Національна академія Національної гвардії України. Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

 

 

 ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Стаднік Анатолій Володимирович – доктор філософії з медичних наук, доцент, доцент кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України. Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

Мельник Юрій Борисовичдоктор філософії з освітніх наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

  

   

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/CIES-18
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 

 ЯРМАРОК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 
 
До конференції видано Міжнародні наукові періодичні рецензовані журнали:

INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE (IJES);

- INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS (IJSA).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IJSA, IJЕS індексуються в міжнародних наукометричних базах: Index Copernicus International, Google Scholar, Crossref System (USA) та ін.

Редакційна Колегія IJSA складається з авторитетних вчених із 15 країн в галузі педагогіки, психології, медицини.

Здійснено постатейне розміщення публікацій в базі Crossref System (США). Встановлення індивідуального DOI значно підвищує індекс цитувань та рейтинг автора.

Статті, опубліковані в IJSA, IJЕS, враховуються Міністерством освіти і науки України як друкована праця та апробація дослідження.

Усі учасники конференції одержали іменні сертифікати.

Цей документ свідчить про участь у Міжнародній науковій конференції, яка проходила за участю країн ЄС, і апробацію дисертаційного дослідження.

Сертифікат може вважатися документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на отримання звання доцента та професора відповідно до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656.

 

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропонована екскурсія містом Харків з відвідуванням музеїв, галерей.

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у

VІІ Міжнародній науково-практичній конференції

«Актуальні питання освіти і науки»,

яка відбудеться 10-11 листопада 2019 р.

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences