https://doi.org/10.26697/CIES-19

CONFERENCE POST-RELEASE
VІІ International Scientific and Practical Conference
“CURRENT ISSUES OF EDUCATION AND SCIENCE”
November 8 - 10, 2019
Latvia – Ukraine 

 

08 - 10 листопада 2019 року в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання освіти і науки», що присвячена теоретичним і практичним питанням у освітній та науковій галузі, пошуку нових підходів у вирішенні сучасних проблем в освіті.

 Конференція проводилась на базі кафедри економічної теорії та економічної політики ХНЕУ ім. С. Кузнеця за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я» і за участю вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація теоретико-методологічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

 

Оргкомітет Конференції:

MELNYK Yu. B. – Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor, Professor, National Academy of the National Guard of Ukraine; Founder and Chairman, Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”; Director, Scientific Research Institute KRPOCH, UKRAINE (CIES Conference Chairman);

STADNIK A. V. – Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Associate Professor, Kharkiv National University of Internal Affairs; Scientific Research Institute KRPOCH; Director, Social-psychological center KRPOCH, UKRAINE (CIES Conference Vice Chairman, Technical Coordinator);

PYPENKO I. S. – Doctor of Philosophy in Economics, Associate Professor, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; Co-Director, Scientific Research Institute KRPOCH; Director, Educational Center KRPOCH, UKRAINE (CIES Conference Secretary, Project Manager).

  

Члени Оргкомітету:

 A'Beckett L. – Doctor of Sciences, Research Fellow, University of the Free State (South Africa), AUSTRALIA;

Ahangar K. – Doctor of Philosophy in Developmental Psychology, University Putra Malaysia, MALAYSIA;

Ahmad N. – Doctor of Philosophy, Assistant Professor, Institute of Business management, PAKISTAN;

Bhandari M. P. – Doctor of Philosophy in Sociology, Professor, Akamai University, Hawaii, USA;

Espona M. J. – Professor, Co-director, ArgIQ Information Quality, ARGENTINA;

Georgieva L. – Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Medical University, Sofia, BULGARIA;

Gonchev V. H. – Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Associate Professor, University Assen Zlatarov, BULGARIA;

Iskakova L. T. – Doctor of Pedagogic Sciences, Professor, JSC «National Center for Professional Development «Orleu», the Republic of Kazakhstan, KAZAKHSTAN;

Manna R. – Doctor Of Philosophy In Psychology, Associate Professor, ICFAI Business School-Gurgaon, INDIA;

Oliveira M. S. – Doctor of Philosophy in Psychology, University Institute of Health Sciences-CESPU, PORTUGAL;

Ose L. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Transport and Telecommunication Institute, LATVIA;

Sabra Z. E. I. – Doctor of Philosophy in Clinical Psychology, Assistant Professor, Minia University, EGYPT;

Sebastiani R. W. – Doctor of Philosophy in Public Health, Professor, Researcher, Nemeton - Center for Studies and Research in Psychology and Health, BRAZIL;

Usakli H. – Doctor of Philosophy in Pedagogy, Associate Professor Doctor, Sinop University, TURKEY;

Vveinhardt J. – Doctor of Social Sciences, Professor, Chief Researcher, Vytautas Magnus University; Institute of Sport Science and Innovations, Lithuanian Sports University, LITHUANIA;

Wasilewski B. W. – Doctor of Philosophy in Medicine, MD, Professor, Psychosomatic Institute, POLAND.

Бойко В. В. – д-р мед. наук, проф., член-кор. Національної академії медичних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, директор, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України», завідувач кафедри хірургії № 1, Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА;

Дмитренко Т. О. – д-р пед. наук, проф., професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, Херсонський державний університет, УКРАЇНА;

Євтушенко Д. О. – д-р мед. наук, проф., Харківський національний медичний університет, УКРАЇНА;

Єрмаченко В. Є.– д-р філософії з екон. наук, професор, заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи), Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, УКРАЇНА;

Землянська О. В. – д-р психол. наук, проф., професор. кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій, Харківський національний університет внутрішніх справ, УКРАЇНА;

Кайдалова Л. Г. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки та психології, Національний фармацевтичний університет, УКРАЇНА;

Колбіна Т. В. – д-р пед. наук, проф., кафедра іноземних мов та перекладу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, УКРАЇНА;

Костікова І. І. – д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА;

Костіна В. В. – д-р пед. наук, доц., Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, УКРАЇНА;

Курик О. Г. – д-р мед. наук, головний науковий співробітник, завідувач патогістологічним центром, ДУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ, УКРАЇНА;

Мащенко М. А. – канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, УКРАЇНА;

Медвідь М. М. – д-р екон. наук, професор, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Ларіонов С. О. – д-р філософії з психологічних наук, доц., начальник кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Олефір В. О. – д-р психол. наук, доц., завідувач кафедри загальної психології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, УКРАЇНА;

Опришко В. І. – д-р мед. наук, професор, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», УКРАЇНА;

Пелепейченко Л. М. – д-р філол. наук, проф., професор кафедри філології, перекладу та мовної комунікації, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА;

Плачинда Т. С. – д-р пед. наук, доц., завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних дисциплін, Льотна академія Національного авіаційного університету, УКРАЇНА;

Поліщук В. М. – д-р психол. наук, проф., Заслужений працівник освіти України, професор кафедри загальної вікової та педагогічної психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, УКРАЇНА;

Пономаренко В. С. – д-р екон. наук, проф., Заслужений діяч науки і техніка України, Ректор, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, УКРАЇНА;

Приходько І. І. – д-р психол. наук, проф., полковник, начальник науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України, Національна академія Національної гвардії України, УКРАЇНА.

  

На адресу Оргкомітету для участі в конференції надійшли заявки від майже 150 осіб (педагогів, психологів, філологів, економістів, фахівців у галузі юриспруденції, медицини та фармацевтичних наук) з України, Латвії, Португалії, Болгарії, Польщі, Індії, Малайзії, Бразилії, Туреччини, Аргентини, Єгипту, Пакистану, Казахстану.

Представники 60 закладів вищої освіти, наукових, дослідницьких, навчальних, медичних інститутів і центрів взяли участь у конференції, серед них такі з України:

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця.

Національна академія Національної гвардії України.

Національний фармацевтичний університет.

Національний авіаційний університет.

Харківський національний університет внутрішніх справ.

Харківський національний університет імені В. Каразіна.

Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди.

Тернопільський національний економічний університет.

Льотна академія Національного авіаційного університету.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

Харківський національний медичний університет.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Державна установа «ІЗНХ імені В. Т. Зайцева

Національної академії медичних наук України».

Київський університет імені Бориса Грінченка.

Херсонський державний університет.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Київський національний університет культури і мистецтв.

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Хмельницький національний університет.

Український державний університет залізничного транспорту.

Миколаївський національний аграрний університет.

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.

Одеський національний політехнічний університет.

Подільський державний аграрно-технічний університет.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ.

Класичний Приватний Університет.

Університет сучасних знань.

Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ.

Інститут психології імені Г. С. Костюка

Національної Академії педагогічних наук України.

Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова.

Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

Коледж Національного фармацевтичного університету.

Харківський машинобудівний коледж.

Борщівський агротехнічний коледж.

КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж».

Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету.

Криворізький коледж економіки та управління Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Заклади вищої освіти, навчальні та освітньо-інформаційні організації зарубіжжя:

University Institute of Health Sciences-CESPU, Portugal.

University Putra Malaysia, Malaysia.

University Assen Zlatarov, Bulgaria.

Medical University, Sofia, Bulgaria.

University of the Free State, South Africa.

Sinop University, Turkey.

Minia University, Egypt.

Psychosomatic Institute, Poland.

Institute of Business management, Pakistan.

Transport and Telecommunication Institute, Latvia.

Akamai University, USA.

Klaipeda University, Lithuania.

Vytautas Magnus University, Lithuania.

Institute of Sport Science and Innovations, Lithuania.

Lithuanian Sports University, Lithuania.

JSC «National Center for Professional Development «Orleu», Kazakhstan.

National Defense University named after the First President of the Republic of Kazakhstan.

Nemeton-Center for Studies and Research in Psychology and Health, Brazil.

ICFAI Business School-Gurgaon, India.

ArgIQ, Information Quality, Argentina.

 

У РАМКАХ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОВЕДЕНО:

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО
Бріль Михайло Сергійович
доктор філософії з економічних наук, доцент, декан факультету економіки і права, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 
CHALLENGES IN WRITING AND PUBLISHING ARTICLES
Костікова Ілона Іванівна
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і практики англійської мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
 
СУЧАСНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ХІРУРГІЯ» В ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
Євтушенко Денис Олександрович
доктор медичних наук, професор, Харківський національний медичний університет.
PREDICTION OF SUICIDAL BEHAVIOR IN MILITARY PERSONNEL
Приходько Ігор Іванович
доктор психологічних наук, професор,
начальник науково-дослідного центру,
Національна академія Національної гвардії України.
 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНТИІНФЛЯЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Бріль Михайло Сергійович
доктор філософії з економічних наук, доцент, декан факультету економіки і права, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 
ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Мащенко Марина Анатоліївна
доктор філософії з економічних доцент, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.
 
PREPARATION OF FUTURE SPECIALISTS OF THE SOCIAL SPHERE FOR THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE OF PUPILS IN THE PROFESSIONALLY-DIRECTED EDUCATIONAL ENVIRONMENT
Костіна Валентина Вікторівна
доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.
 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Мельник Юрій Борисович
доктор філософії з освітніх наук, доцент, професор кафедри психології та педагогіки, Національна академія Національної гвардії України;
Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ.
Голова конференції.

 

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

проводилися відповідно до таких напрямів:
  • Філософія та психологія сучасної освіти;
  • Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень у наукових галузях;
  • Сучасні технологічні та методичні аспекти досліджень у педагогічній, психологічній, медичній, економічній та інших сферах;
  • Соціально-психологічні проблеми організації та управління якістю освіти;
  • Освітній менеджмент: організаційні, економічні, правові засоби реалізації в Україні та світі;
  • Новітні засоби навчання і виховання: проблеми впровадження та стандартизації;
  • Сучасні реалії та перспективи розвитку закладів вищої освіти;
  • Сучасна установа освіти і громадянське суспільство. Міжкультурні та мовні комунікації. 

 

 

   

МАЙСТЕР-КЛАС

Керівник:

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, проф. Національної академії Національної гвардії України, Директор, науково-дослідний інститут ХОГОКЗ.

 

КРУГЛИЙ СТІЛ

Керівник:

Мащенко Марина Анатоліївна  доктор філософії з економічних доцент, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця.

 

ЗАКЛЮЧНЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, проф. Національної академії Національної гвардії України, Директор, науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова конференції);

Пипенко Ірина Сергіївна – доктор філософії з економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця; Заступник директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, (Відповідальний Секретар конференції, Керівник проекту).

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/CIES-19
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

 

ДО КОНФЕРЕНЦІЇ ВИДАНО:

1. Програму конференції

 

2. Міжнародні наукові періодичні рецензовані журнали:

- INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE (IJES);

- INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE ANNALS (IJSA).

  

IJSAIJЕS індексуються в міжнародних наукометричних базах: Crossref System (USA); Index Copernicus International (Poland); Scientific Indexing Services (USA); CORE (United Kingdom); Publons (New Zealand); Scilit (Switzerland); ROAD (France); Google Scholar (USA) та ін.

Редакційна Колегія Журналів складається з авторитетних вчених із 15 країн в галузі педагогіки, психології, медицини.

Здійснено постатейне розміщення публікацій в базі Crossref System (США).

Встановлення індивідуального DOI значно підвищує індекс цитувань та рейтинг автора.

Статті, опубліковані в IJSA, IJЕS, враховуються Міністерством освіти і науки України як друкована праця та апробація дослідження.

Усі учасники конференції одержали іменні сертифікати.

Цей документ свідчить про участь у Міжнародній науковій конференції, яка проходила за участю країн ЄС, і апробацію дисертаційного дослідження.

Сертифікат може вважатися документом, який підтверджує міжнародний досвід кандидата на отримання звання доцента та професора відповідно до Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 656.

 

Після закінчення роботи конференції учасникам та гостям запропонована екскурсія містом Харків з відвідуванням музеїв, галерей.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова КонференціїУКРАЇНА

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у
VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні питання освіти і науки»,
яка відбудеться 10-12 листопада 2020 р.

 

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences