https://doi.org/10.26697/PPPEP-12

CONFERENCE POST-RELEASE
ІІ International Scientific and Practical Conference
“PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS”
October 26 - 27, 2012
Ukraine

 

   

       26 – 27 жовтня 2012 р. у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди відбулася ІІ міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі», що присвячена проблемам практичної психології в педагогіці, пошуку нових шляхів та підходів до їх вирішення.


Конференція проводилась кафедрою психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за ініціативою та при сприянні Харківської обласної громадської організації «Культура Здоров’я».

Мета конференції – науково-практичний аналіз і систематизація психолого-педагогічних проблем, які сьогодні притаманні освітньому процесу, а також розробка організаційних і методичних рекомендацій щодо їх упровадження в роботу педагогічних працівників, викладачів, науковців.

Оргкомітет конференції: 

Ю. Б. Мельник – канд. пед. наук, доц., практичний психолог-методист, доц. кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; Засновник та Голова Правління ХОГОКЗ, Директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

А. В. Стаднік – канд. медичних наук, доц., полковник, Академії внутрішніх військ МВС України; Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Заступник Голови Оргкомітету, Технічний координатор).

І. С. Пипенко – канд. екон. наук, доц., Заст. директора, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ, директор, Освітній Центр ХОГОКЗ, Україна (Відповідальний Секретар Оргкомітету, Керівник проекту).

Члени оргкомітету:

І. Ф. Прокопенко – д-р пед. наук, проф., академік НАПН України, ректор ХНПУ ім. Г.С.Сковороди;

О. М. Микитюк – д-р пед. наук., проф., проректор з наукової роботи ХНПУ ім. Г.С.Сковороди;

О. Г. Волкова – канд. психол. наук, проф., декан факультету соціології та психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;

Т. О. Дмитренко – д-р пед. наук., проф., проф. кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ХДУ;

І. І. Дорожко – канд. психол. наук, доц., зав. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С.Сковороди;

М. А. Кузнєцов – д-р психол. наук, проф., проф. кафедри практичної психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди;

С. О. Микитюк – канд. психол. наук, доц., доц. кафедри психології ХНПУ ім. Г.С.Сковороди;

В. М. Нагаєв – д-р пед. наук., проф., директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти;

Т. Б. Хомуленко – д-р психол. наук, проф., зав. кафедри практичної психології ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.

На адресу оргкомітету конференції надійшли заявки на участь більш ніж від 90 осіб (психологів, педагогів, філософів, філологів, фахівців в галузі медицини, юриспруденції, інформаційних технологій тощо), серед них такі з України:

Серед них представники таких 46 вищих навальних закладів України:
- Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
- Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
- Харківського національного університету внутрішніх справ;
- Харківського національного університету радіоелектроніки;
- Харківської національної академії міського господарства;
- Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;
- Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого;
- Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького;
- Національного університету фізичного виховання і спорту України;
- Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»;
- Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка;
- Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
- Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника;
- Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського;
- Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
- Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
- Івано-Франківського національного медичного університету;
- Житомирського державного університету імені Івана Франка;
- Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
- Херсонського державного університету;
- Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
- Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;
- Харківській державній академії культури;
- Харківської академії неперервної освіти;
- Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
- Української інженерно-педагогічної академії;
- Полтавської державної аграрної академії;
- Інституту спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України;
- Інституту соціології, психології та управління НПУ імені М. П. Драгоманова;
- Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
- Вінницького інституту економіки Тернопільського національного економічного університету;
- Інституту психології Південно-Українського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського;
- Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
- Євпаторійського інституту соціальних наук «Кримський гуманітарний університет»; 
- Первомайського інституту Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
- Красноградського коледжу КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»;
- Харківського базового медичного коледжу № 1;
- Харківського базового медичного коледжу № 2.

Вищі навчальні із зарубіжжя:

- Фінансового університету при Уряді Російської Федерації (Росія, м. Москва);
- Кубанського державного технологічного університету (Росія, м. Краснодар);
- Уральського державного педагогічного університету (Росія, м. Єкатеринбург);
- Смоленського гуманітарного університету (Росія, м. Смоленськ);
- Національного дослідницького Томського політехнічного університету (Росія, м.Томськ);
- Білгородського інституту підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців (Росія, м. Білгород);
- Балашовського інституту Саратовського державного університету імені М.Г.Чернишевського (Росія, м. Балашов);
- Першої Тамбовської філії Російської академії народного господарства та державної служби при Президенті РФ (Росія, м. Тамбов) та ін.

У рамках конференції проведено:

Пленарне засідання

Вітальне слово

Іван Федорович Прокопенко – доктор педагогічних наук, професор, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, академік Національної академії педагогічних наук України, академік Російської академії освіти, заслужений працівник народної освіти України.


Диалог с телесным Я в психосоматическом онтогенезе

Хомуленко Тамара Борисівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.


Особливості науково-педагогічного мислення

Дмитренко Тамара Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Херсонського державного університету.


Особистісний потенціал життєвої успішності та суб’єктивна оцінка професійної затребуваності студентів

Большакова Анастасія Миколаївна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри соціальної психології ХДАК.


Теоретические подходы к изучению социально-психологической адаптации семей трудовых мигрантов

Гриценко Валентина Васильевна – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и социальной психологии, Смоленского гуманитарного университета.


Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів

Нагаєв Віктор Михайлович – доктор педагогічних наук, професор, директор Харківського наукового центру дидактики менеджмент-освіти.


Мотиваційний компонент як складник психологічного ресурсу особистості

Микитюк Сергій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.


Концептуалізація і операціоналізація поняття «інтелектуально-особистісний потенціал»

Олефір Валерій Олександрович – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Української інженерно-педагогічної академії.


Організаційні питання конференції

Мельник Юрій Борисович – канд. пед. наук, доц., практичний психолог-методист, доц. кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

Секційні засідання проводилися відповідно до таких напрямів:

Психолого-педагогічні проблеми в освіті (загальної психології, вікової та педагогічної психології та ін.);
Соціально-психологічні проблеми організації та управління;
Сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень психології, соціології, філософії, педагогіки;
Технологічні та методичні основи психології і педагогіки;
Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя та культури здоров’я молоді як напрям освітньої діяльності;
Сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами;
Психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія;
Сучасний заклад освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв’язки з громадськістю, піартехнології тощо).

Майстер-клас

«Ігровий тренінг пізнавальних процесів»

Заїка Є. В. - кандидатом психологічних наук, професором кафедри загальної психології ХНУ імені В.Н.Каразіна.

Круглий стіл

Мельник Юрій Борисович – доктор філософії з освітніх наук, доцент, практичний психолог-методист, Голова Правління ХОГОКЗ. Відповідальний Секретар оргкомітету конференції.

Заключне пленарне засідання

Заключне слово. Вручення сертифікатів учасникам

Мельник Юрій Борисович – канд. пед. наук, доц., практичний психолог-методист, доц. кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди; директор, Науково-дослідний інститут ХОГОКЗ (Голова Оргкомітету).

На всі матеріали конференції (включно з віртуальними презентаціями) зареєстровано DOI (Crossref, США) DOI: https://doi.org/10.26697/PPPEP-12
Перелік затверджених тез доступний на цій СТОРІНЦІ
Ви можете переглядати онлайн-презентації без обмежень за часом.

Ярмарок навчально-методичної літератури

До конференції видано такі матеріали:
1. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : зб. наук. ст. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Х. : ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012. – 314 с.

 2. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі : програма IІ міжнар. наук.-практ. конф., 26 – 27 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди / Відп. за вип. Ю. Б. Мельник. – Х. : ХНПУ, 2012. – 16 с.

Усі учасники конференції одержали програми та збірники наукових статей конференції, а також сертифікати.

 

 
Після закінчення роботи конференції учасникам запропонована екскурсія Харковом.

Пост-реліз конференції підготував проф. Юрій МЕЛЬНИК, Голова Конференції

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © 2005-2024 Kharkiv Regional Public Organization “Culture of Health”, its licensors, and contributors.
All rights are reserved, including those for text and data mining, AI training, and similar technologies.
DOI: https://doi.org/10.26697/conferences